Avis Legal

 

CONDICIONS GENERALS D’US DE LA PAGINA WEB

www.corident.es

Aquesta web BCNCORIDENT S.L., domiciliat al Carrer Ricardo Caro, 83, 08222 Terrassa, (Barcelona-Espanya) i amb e-mail clinica@corident.es (ADAVANT DEL PROPIETARI) posa a la disposició a la seva pagina web www.corident.es determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats. Les presents condicions generals regeixen única y exclusivament el us de la pagina web de EL PROPIETARI per part dels USUARIS que accedeixen a la mateixa. Les presents condicions generals se l’exposen al USUARI en la pagina web www.corident.es a totes i cada unes de les pagines, per que les llegeixi, les imprimí, arxivi i accepti a traves de internet i es trobi plenament informat.

El accés a la pagina web de EL PROPIETARI implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’us que el USUARI afirma comprendre a la seva totalitat. EL USUARI es compromet a no utilitzar la pagina web i els serveis que s’ofereixen en la mateixa per la realització d’activitats contraries a la llei i respectar en tot moment les presents condicions generals.

PRMERA.- CONDICIONS D’ACCES I US

1.1.- La utilització de la pagina web de EL PROPIETARI, no comporta la obligarietat de inscripció del USUARI. Les condicions d’accés i us de la present pagina web es regeix estrictament per la legalitat vigent i per el principi de bona fe comprometent-se el USUARI a realitzar un bon us de la web. Queden prohibits tots els actes que vulneren la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel•lectual, etc. Expressament EL PROPIETARI prohibeix lo següent:

1.1.1.- Realitzar accions que puguin produir a la pagina web o a traves de la mateixa per qualsevol medi qualsevol tipus de dany als sistemes de EL PROPIETARI o a tercers.

1.1.2.-Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius (“spaming”) o enviament de grans missatges amb la fi de bloquejar els servidors de la red (“mail bombing”).

1.2.- EL PROPIETARI, podrà interrompre en qualsevol moment el accés a la seva pagina web si detecta un us contrari a la legalitat, la bona fe o les presents condicions generals- veure clàusula quinta.

SEGONA.- CONTINGUTS.- Els continguts incorporen en aquesta pagina web han sigut elaborats i incluïts per:

2.1.- EL PROPIETARI utilitzen fonts internes i externes de tal cosa que EL PROPIETARI únicament es fa responsable per els continguts elaborats de forma interna.

2.2.- EL PROPIETARI es reserva el dret a modificar a qualsevol moment els continguts existents a la seva pagina web. EL PROPIETARI no assegura ni es responsabilitza del correcte funcionament dels enllaços a pagines web de tercers que figurin a www.corident.es. A mes a mes a traves de la pagina web del PROPIETARI es posa a disposició del usuari serveis gratuïts i de pagament oferts per tercers aliens i que es regiran per les condicions particulars de cadascun d’ells. EL PORPIETARI no garantida la veracitat, l’exactitud o actualitat dels continguts i serveis oferts per tercers i queda expressament exempt de tot tipus de responsabilitat per els danys i prejudicis que puguin derivar-se de la falta d’exactitud d’aquest continguts i serveis.

TERCERA.- RESPONSABILITAT.-

3.1.- EL PROPIETARI en cap cas serà responsable de:

3.1.1.- Els errors i incidències que puguin produir-se a les comunicacions, eliminats o transmissions incompletes de manera que no es garantissin que els serveis de la pagina web estiguin constantment operatius.

3.1.2.- De la producció de qualsevol tipus de dany que els USUARIS o tercers poguessin ocasionar en la pagina web.

3.1.3.- De la fiabilitat i veracitat de les informacions introduïdes per tercers a la pagina web, be directament, be a traves de enllaços o links. El propietari col•laborarà i notificarà a l’autoritat competent aquestes incidències en el moment en que tinguin coneixement fefaent de que els danys ocasionats constitueixen qualsevol tipus d’activitat il•lícita.

3.2.- EL PROPIETARI es reserva el dret a suspendre el accés sense previ avis de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins el assegurament de l’efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se. Així mateix, EL PROPIETARI col•laborarà i notificarà a la autoritat competent aquestes incidències en el moment en que tingui coneixement fefaent de que el danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d’activitat il•lícita.

CUARTA.- DRETS D’AUTOR I MARCA.– La pagina web de EL PROPIETARI – els continguts propis. La programació i el disseny de la pagina web- es troben plenament protegits per els drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de EL PROPIETARI. Els materials tant gràfics com escrits enviats per els usuaris a traves dels medis que es posen a la seva disposició en la pagina web son propietat del usuari que afirma enviar-ho la seva legitima autoria i cedeix els drets de reproducció i distribució al PROPIETARI.

QUINTA.- JURISDICCIO I LLEI APLICABLE.– Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Son competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals, renunciant expressament al USUARI a qualsevol altre fora que pugui correspondre-l’hi.

SISENA.- En cas de que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul•la, les demes clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. EL PROPIETARI podrà no exercir algun dels drets i facultats conferits en aquest document lo que no implicarà en cap cas la renuncia a les mateixes excepte reconeixement exprés per part de EL PROPIETARI.