Politica de Privacitat

 

El reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, establert un nou enfocament per el control i el tractament de les dades de caràcter personal. Hem revisat i adaptat la nostre política de privacitat als nous requisits i volem oferir la major informació i transparència en relació amb el tractament de les dades personals.

BCNCORIDENT S.L. es responsable del tractament de les dades de caràcter personal dels seus usuaris i clients, així com de les dades que puguin ser recaudades a traves de la pagina web.

BCNCORIDENT S.L. informa als usuaris de la pagina web sobre les seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recaudats per la navegació o contractació de serveis a traves de la pagina web.

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Les seves dades de caràcter personal es recauden amb la finalitat de prestar i mantenir els serveis acordats contractualment així com poder informar-l’hi sobre els nostres productes i serveis.

El tractament de les dades que ens faciliti a traves dels formularis de la web www.corident.es , es regiran per aquesta mateixa política de privacitat.

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzen de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, el emmagatzemat, la modificació, la transparència i altres acciones sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

BCNCORIDENT S.L. procedirà a tractar les dades de caràcter personal de manera licita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacte i actualitzada.

Dades recavades per la prestació d’un servei

Les dades de caràcter personal que ens facilitin per la prestació de un servei seran els mínims exigibles per poder elaborar el contracte així com per oferir els serveis que vostè contracti i per el compliment de les obligacions legals.

Les dades seran conservades durant el termini legal establert.

Dades recavades per la sol·licitud d’informació a traves del formulari web.

Les dades personals recavades a traves del formulari web per la petició d’informació tenen com finalitat l’enviament d’informació comercial sobre els nostres productes i serveis.

El tractament de les dades en aquest cas esta legitimat per el consentiment exprés que vostè ens presta a l’acceptar l’enviament de la informació aportada a traves del formulari.

Exercicis dels drets

D’acord amb els drets que confereixen en el Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal podrà exercir els drets de accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades dirigint la seva petició a la direcció postal indicada o al correu electrònic clinica@corident.es.

Per el exercici dels drets deurà identificar-se a traves de la presentació del seu DNI.

Destinataris

BCNCORIDENT S.L. informa als usuaris de que les seves dades personals no seran comunicades a tercers, amb la excepció de que dita comunicació de dades estigui emparada amb una obligació legal o quan la presentació de un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest últim cas, els destinatari de les seves dades poden ser empreses del grup, empreses de solvència patrimonial (en el cas de impagaments, comunicats mitjançant els procediments i garanties establertes per la normativa vigent) així com determinats encàrrecs del tractament necessaris per la correcta prestació dels serveis).

BCNCORIDENT S.L. manté uns criteris estrictes de selecció de encàrrecs de tractament i es comprometen contractualment amb cadascú a complir i fer complir les obligacions establertes en matèria de protecció de dades.

Variació de les dades

Mentre no ens comuniquin lo contrari, entendem que les dades no han sigut modificades i que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació.

Per qualsevol reclamació pot dirigir-se BCNCORIDENT S.L.. Igualment podrà dirigir-se a la Agencia Espanyola de Protecció de Dades. www.aepd.es